Approx. 2498-2345 BC, the 5th Dynasty ruled.

Pharaoh Userkaf: 2498-2491 BC

Pharaoh Sahure: 2490-2477 BC

Pharaoh Neferirkare (Kakai): 2477-2478 BC

Pharaoh Sheoseskare (Isi): 2477-2467 BC

Pharaoh Neferefre: 2460-2568 BC

Pharaoh Nyuserre (Ini): 2445-2422 BC